Gerekçe

Gelişmekte olan ülkelere işbirliğinin geliştirilmesi ve kalkınma desteği sağlanması parametrelerine dönük olarak yapılan teknik yardım projeleri; öncelikle teknik yardımın götürüldüğü ülkenin bütün sektörlerde sistem ve alt sistemlerinin bilimsel bir zeminde incelenmesi, gelişmiş ülke sistemlerine uyum göstermeyen veya eksik olan kısımlarının iyileştirilmesi / uyumlaştırılması / kurulması için gerekecek projelerin belirlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, ayrıca, bu ülkelerde bilimsel teknik işbirliği sistemlerinin oluşturulmasına ve bu maksatlı bilimsel zeminin tesisine ihtiyaç göstermektedir.

Ancak, özellikle teknik yardım projesi götürülen ülke bilimsel zemini ile Türkiye bilimsel zemininin bir çok parametre açısından  birbiriyle uyumlu çalışabilmesi son derece güç olmakta ayrıca, yukarıda belirtilen bilimsel ve teknik destek kuruluşlarının teknik yardım fonksiyonunu tali bir faaliyet sahası olarak görmeleri, organizasyonların potansiyelini kendi fonksiyonları istikametinde çalıştırma ihtiyaçları, söz konusu desteği, kesintili, yetersiz ve teknik yardımla varılmak istenen hedefe orta ve uzun vadeli stratejik bakış açısından yoksun olarak sağlayabilmeleri nedeniyle, profesyonel bir anlayışla yerine getirilememekte, dolayısıyla bu konuda  kurumsallaşma sağlanamamaktadır.

Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar’da yürütülen  “Teknik Yardım” projelerinin, “Küresel Gelişme Perspektifi”ne uygun belirlenebilmesi, proje planlamada ihtiyaç duyulan teknik bilgilerin doğru ve zamanında elde edilebilmesi, teknik yardım projeleri ile gelişme kaydedilen alanlarda profesyonel yaklaşımla ve bilimsel zeminde bütünleşebilmesine dönük projelerin geliştirilebilmesi, uzun projeksiyonlu teknik yardım projelerinin alanda doğru güdülenebilmesi ve amaçları istikametinde mevcut sistemle bütünleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. 

Bu gaye ile; teknik yardım götürülen coğrafyadaki teknik yardım ihtiyaçlarının, teknik yardım işbirliği imkanlarının, teknik yardım organizasyonunun ve teknik yardım potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve müteakiben uluslararası teknik yardım kuruluşları dahil Türkiye’nin teknik yardım kuruluşlarına ve teknik yardım götüren kamu ve özel kurum ve kuruluşlara hizmet verecek, her alanda bilgi toplama, proje üretme ve takibini sağlayacak araştırmaların yapılmasını ve entegre bir TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü ile bölge teşkilatlarını kurmak projemizin ana hedeflerini teşkil etmektedir.

Profesyonel ve kurumsal bir yapının ortaya çıkartılması, gerçek teknik yardım alanlarının belirlenmesi, proje maliyetlerinin azaltılması ve uzun vadeli uyumlama hedeflerinin belirlenmesi de geniş kapsamda hedeflenmektedir.

 

Bize Ulaşın

Eski Ali Paşa Cd, No:20, Fatih, İstanbul

T +90 (212) 635 61 51
F +90 (212) 532 58 82

13 + 11 =